Maandag t/m Vrijdag: 9.00 - 18.00, Zaterdag: 09.00- 12.00  Zondag: gesloten Telefonisch bereikbaar van: 09.00 uur t/m 21.00 uur info@vliegcoronavrij.nl

BOEK JE AFSPRAAK

Maak eenvoudig en snel een afspraak!

Laden...

Algemene Voorwaarden VliegCoronaVrij

VliegCoronaVrij (hierna: VliegCoronaVrij) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60342420 en is gevestigd aan Groezestraat 48 (1069TP) te Amsterdam.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door VliegCoronaVrij.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Diensten: de primaire dienst van VliegCoronaVrij zal bestaan uit het aanbieden c.q. (doen) uitvoeren van testen (PCR-test en/of sneltest) die uitwijzen of Opdrachtgever al dan niet besmet is met een bepaalde ziekte.
 6. VliegCoronaVrij: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die VliegCoronaVrij heeft aangesteld, projecten aan VliegCoronaVrij heeft verleend voor Diensten die door VliegCoronaVrij worden uitgevoerd, of waaraan VliegCoronaVrij een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en VliegCoronaVrij, alsmede voorstellen van VliegCoronaVrij voor Diensten die door VliegCoronaVrij aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door VliegCoronaVrij waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Health Tests & Supplies, elke Overeenkomst tussen Health Tests & Supplies en Opdrachtgever en op elke dienst die door Health Tests & Supplies wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Health Tests & Supplies aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Health Tests & Supplies is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Health Tests & Supplies niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door VliegCoronaVrij gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. VliegCoronaVrij is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft VliegCoronaVrij het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor VliegCoronaVrij gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden in het aanbod van VliegCoronaVrij zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de Dienst heeft betaald, dan wel op het moment dat een bevestiging van de afspraak per e-mail is verzonden naar het door de Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.
2. VliegCoronaVrij heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 1 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
3. VliegCoronaVrij is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
5. Elke Overeenkomst die met VliegCoronaVrij wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan VliegCoronaVrij wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met VliegCoronaVrij is verbonden.
6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij VliegCoronaVrij met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die VliegCoronaVrij van Opdrachtgever verkrijgt.
2. Zowel Opdrachtgever als VliegCoronaVrij kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover VliegCoronaVrij ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Zowel Opdrachtgever als VliegCoronaVrij kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is VliegCoronaVrij nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Toestemming

1. Voor uitvoering van de Overeenkomst is toestemming van Opdrachtgever vereist.
2. VliegCoronaVrij licht Opdrachtgever op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk in over de voorgenomen Diensten, de ontwikkelingen en de behandeling. VliegCoronaVrij licht Opdrachtgever die de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.
3. Door middel van het inplannen van een Dienst geeft Opdrachtgever expliciet en ondubbelzinnig toestemming. Hiermee wordt voldaan aan het toestemmingsvereiste, behoudens het geval Opdrachtgever de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt in welk geval tevens toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) is vereist. Doch kan de Dienst evenwel zonder toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor Opdrachtgever te voorkomen, alsmede indien Opdrachtgever ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen.

Artikel 7 – Uitvoering van de dienstverlening

1. Indien de aanvang of de voortgang van de Dienst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door VliegCoronaVrij of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft VliegCoronaVrij recht op een redelijke verlenging van de uitvoeringstermijn. Hieronder wordt tevens verstaan het uitlopen van een vorige afspraak.
2. VliegCoronaVrij is steeds gerechtigd een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen, mits hij de Opdrachtgever hiervan minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte heeft gesteld.
3. VliegCoronaVrij spant zich in om de Dienst binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiervoor er vooraf overeengekomen vergoeding te betalen.
4. Een gemaakte afspraak kan door Opdrachtgever slechts tot 24 uur voor de aanvangsdatum kosteloos verzet en/of geannuleerd worden. Indien Opdrachtgever de afspraak vanaf 24 uur voorafgaand aan de afspraak annuleert en/of verzet, is VliegCoronaVrij gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
5. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van VliegCoronaVrij als leidend.
6. Indien Opdrachtgever niet tijdig op een afspraak verschijnt zonder afzegging, kan VliegCoronaVrij niet garanderen dat de overeengekomen Dienst alsnog plaats kan vinden. Indien Opdrachtgever hierdoor een vervangende afspraak dient te maken, blijven de kosten van de gemiste afspraak onverminderd verschuldigd, tenzij expliciet anders overeengekomen.

Artikel 8 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. VliegCoronaVrij zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. VliegCoronaVrij staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. De Overeenkomst op basis waarvan VliegCoronaVrij de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door VliegCoronaVrij aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. VliegCoronaVrij heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diensten is VliegCoronaVrij niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor VliegCoronaVrij, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. VliegCoronaVrij is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt VliegCoronaVrij Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is VliegCoronaVrij aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door VliegCoronaVrij of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft VliegCoronaVrij recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8. De Dienst vindt in beginsel plaats op locatie van VliegCoronaVrij . Indien Opdrachtgever wenst dat de Dienst wordt uitgevoerd aan huis, is VliegCoronaVrij gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 9 – Adviezen

1. De door VliegCoronaVrij gehanteerde test technologie is door het VWS, het RIVM en/of WHO gevalideerd (PCR-testen, Abbott – CGIA Panbio COVID-19-Ag rapid test en SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test van Roche Diagnostics). In nagenoeg alle gevallen levert dat tijdig een zeer betrouwbaar testresultaat op. Er is echter altijd een zeer kleine kans (<1%)op een zogenaamd vals-positieve (Opdrachtgever is niet besmet, maar de test indiceert uit dat Opdrachtgever wel besmet is) en een kleine kans(<10%) op een vals-negatieve (Opdrachtgever is wel besmet, maar de test wijst dat niet uit) uitslag. Daarnaast bestaat een eveneens kleine kans dat het bij Opdrachtgever afgenomen monster niet getest kan worden door andere oorzaken (denk daarbij bijvoorbeeld aan recent oraal gebruik van medicatie, alcohol, mondspoelmiddelen en/of andere verontreinigingen in de mond-, keel- en neusholten). In dat geval biedt VliegCoronaVrij zo snel mogelijk een nieuwe test aan en zal VliegCoronaVrij proberen Opdrachtgever alsnog tijdig een uitslag te kunnen geven, zonder daarvoor echter garanties te kunnen geven. 2. Een test biedt derhalve nooit een absolute (100%) zekerheid op een (betrouwbaar) resultaat. Aan de uitslag van een test kan Opdrachtgever dan ook geen rechten ontlenen en VliegCoronaVrij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die Opdrachtgever in dat verband mocht lijden. 3.VliegCoronaVrij bewaakt het testproces en de afgifte van een non-COVID-19 verklaring zeer zorgvuldig, maar VliegCoronaVrij kan niet in alle gevallen voor in staan en garanderen dat een non-covid-19 document ook daadwerkelijk tijdig voor de aanvang van de reis van Opdrachtgever of anderszins wordt afgegeven. Soms is dat om uiteenlopende redenen, zoals hiervoor aangegeven, niet mogelijk en in het geval dat Opdrachtgever om die reden niet door de vervoerder of het land van bestemming wordt toegelaten, aanvaardt VliegCoronaVrij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daaruit voortvloeit en of kosten die daarmee samenhangen. 4. VliegCoronaVrij doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle door ons weergegeven informatie volledig, juist en actueel is. Desondanks kan VliegCoronaVrij geen garanties verlenen over de betrouwbaarheid van de informatie op onze website, waaronder informatie over het coronavirus en de beschikbare tests. Alle door ons weergegeven informatie over het coronavirus, de verschillende soorten tests en aanverwante onderwerpen is uitsluitend gebaseerd op berichtgeving van officiële instanties en louter informatief. Mede gelet op de snelle ontwikkeling van de (medische) wetenschap rondom het coronavirus is het nadrukkelijk ieders eigen verantwoordelijkheid om zich hierover juist en volledig te informeren. Aan de door VliegCoronaVrij weergegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem bij twijfel of vragen over het coronavirus, de behandelmethodes, de verschillende tests of de betrouwbaarheid daarvan contact op met een bevoegd medisch hulpverlener of een erkende (overheids)instantie zoals het RIVM of de GGD.[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" header_2_font_size="32px" header_4_font_size="20px" header_2_font_size_tablet="26px" header_2_font_size_phone="20px" header_2_font_size_last_edited="on|phone"]

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Opdrachtgever is verplicht alle door VliegCoronaVrij verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat VliegCoronaVrij niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. VliegCoronaVrij is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is VliegCoronaVrij verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door VliegCoronaVrij voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. VliegCoronaVrij kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is VliegCoronaVrij gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan VliegCoronaVrij.
4. Opdrachtgever zal naar beste weten VliegCoronaVrij voorzien van alle inlichtingen en de medewerking die VliegCoronaVrij voor het uitvoeren van de Overeenkomst redelijkerwijze behoeft.
5. Opdrachtgever is verplicht zich voorafgaand aan de Dienst te legitimeren. Indien Opdrachtgever zich niet kan legitimeren, heeft VliegCoronaVrij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever zich heeft gelegitimeerd, zulks voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. VliegCoronaVrij is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van VliegCoronaVrij, VliegCoronaVrij een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 12 – Incassobeleid

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. VliegCoronaVrij voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Opdrachtgever kan de overeengekomen prijs voorafgaand aan de Dienst via de website voldoen, dan wel achteraf op locatie voldoen middels pin en/of contant geld.
3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door VliegCoronaVrij ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
7. VliegCoronaVrij is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van VliegCoronaVrij.
9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. VliegCoronaVrij gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal VliegCoronaVrij de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van VliegCoronaVrij verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever VliegCoronaVrij tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien VliegCoronaVrij op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
4. VliegCoronaVrij is verplicht de persoonsgegevens van Opdrachtgever met de GGD te delen in het geval Opdrachtgever een positieve testuitslag heeft.
5. VliegCoronaVrij zal de persoonsgegevens van Opdrachtgever binnen 48 uur na afloop van de Dienst vernietigen.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

1. VliegCoronaVrij heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor VliegCoronaVrij gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. VliegCoronaVrij is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. VliegCoronaVrij is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om VliegCoronaVrij te vergoeden voor elk financieel verlies dat VliegCoronaVrij lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Overmacht

1. VliegCoronaVrij is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van VliegCoronaVrij wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van VliegCoronaVrij, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan VliegCoronaVrij zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van VliegCoronaVrij of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van VliegCoronaVrij buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. VliegCoronaVrij is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van VliegCoronaVrij alleen geacht te bestaan indien VliegCoronaVrij dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van VliegCoronaVrij, is VliegCoronaVrij uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever VliegCoronaVrij binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en VliegCoronaVrij deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat VliegCoronaVrij in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door VliegCoronaVrij leidt tot aansprakelijkheid van VliegCoronaVrij, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens VliegCoronaVrij. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4. VliegCoronaVrij sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. VliegCoronaVrij is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
5. Opdrachtgever vrijwaart VliegCoronaVrij voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door VliegCoronaVrij geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van VliegCoronaVrij.
6. Enige door VliegCoronaVrij opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van VliegCoronaVrij.
7. De inhoud van het opgeleverde advies van VliegCoronaVrij is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van VliegCoronaVrij opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van VliegCoronaVrij. VliegCoronaVrij is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is VliegCoronaVrij nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in VliegCoronaVrij haar eigen advies.
9. VliegCoronaVrij staat er niet voor in dat de uitslag van de verleende Dienst te allen tijde betrouwbaar is.
10. VliegCoronaVrij staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens VliegCoronaVrij verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van VliegCoronaVrij vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij VliegCoronaVrij binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van VliegCoronaVrij.

Artikel 17 – Geheimhouding

1. VliegCoronaVrij en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan VliegCoronaVrij bekend gemaakt is en/of op andere wijze door VliegCoronaVrij is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door VliegCoronaVrij opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht VliegCoronaVrij steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
3. Indien VliegCoronaVrij op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en VliegCoronaVrij zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is VliegCoronaVrij niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door VliegCoronaVrij aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van VliegCoronaVrij vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal VliegCoronaVrij vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van VliegCoronaVrij is verspreid.
5. De geheimhoudingsverplichting leggen VliegCoronaVrij en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van VliegCoronaVrij waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij VliegCoronaVrij en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van VliegCoronaVrij worden overgedragen aan Opdrachtgever, is VliegCoronaVrij gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van VliegCoronaVrij rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VliegCoronaVrij. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door VliegCoronaVrij opgeleverde zaken, dient VliegCoronaVrij expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van VliegCoronaVrij rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 19 – Klachten

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan VliegCoronaVrij verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan VliegCoronaVrij zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart VliegCoronaVrij van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart VliegCoronaVrij voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever vrijwaart VliegCoronaVrij voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan VliegCoronaVrij verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van VliegCoronaVrij of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@vliegcoronavrij.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil VliegCoronaVrij de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. VliegCoronaVrij zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen VliegCoronaVrij en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. VliegCoronaVrij heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen VliegCoronaVrij en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Amsterdam, 17 mei 2021.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to info@vliegcoronavrij.nl

×